REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO RENTIV.COM
PLATFORMA DLA UŻYTKOWNIKÓW I WYNAJMUJĄCYCH

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym http://rentiv.com (dalej jako: „Rentiv.com”, „Serwis Internetowy”, „Serwis”).

 

Rentiv.com to platforma internetowa, która wychodzi na przeciw potrzebom dwóch głównych grup usługobiorców, to jest: użytkowników i wynajmujących zainteresowanych zawarciem umowy najmu. Serwis Internetowy udostępnia system zapytań i ofert, w których obie strony przyszłej umowy najmu precyzują, jakie dokładnie lokum jest przez nich oferowane lub poszukiwane. Na podstawie tych wyników Serwis kojarzy pasujące do siebie zapytania użytkowników z ofertami wynajmujących, ułatwiając tym samym wyszukiwanie odpowiednich ogłoszeń i komunikację między nimi oraz zawarcie późniejszej umowy najmu.

 

Za pośrednictwem Serwisu Internetowego nie jest możliwe zawarcie umowy najmu. Informacje zawarte zarówno w zapytaniach, jak i ofertach mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Celem zawarcia umowy najmu nieruchomości objętej zapytaniem lub ofertą niezbędny jest każdorazowo kontakt użytkowników już poza Serwisem Internetowym i ustalenie szczegółów przez zainteresowane strony. Właściciel Serwisu Internetowego nie jest autorem ogłoszeń zamieszczanych w Serwisie Internetowym przez jego usługobiorców.

 

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez usługobiorcę o korzystaniu z Rentiv.com, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem.

Zespół Rentiv.com


§1. O NAS

Właścicielem Rentiv.com jest Rentiv Błażej Olejnik, z siedzibą w Bełchatowie ul. Grabowa 61, adres poczty elektronicznej kontakt@rentiv.com (dalej jako: „Usługodawca”).


§2. DEFINICJE

Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. CENNIK – cennik korzystania z odpłatnych funkcjonalności Serwisu Internetowego dostępny na stronie Serwisu Internetowego w zakładce „Cennik”.
 2. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 3. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym Serwisu Internetowego Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o jego działaniach w Serwisie Internetowym.
 4. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach, zmianach i promocjach w Serwisie Internetowym.
 5. LOKUM – nieruchomość (np. dom, mieszkanie) lub inny obiekt (np. kwatera, pokój, hotel lub inny obiekt mieszkalny lub noclegowy) mogący być przedmiotem umowy najmu.
 6. OGŁOSZENIE – wszelkiego rodzaju ogłoszenia Usługobiorcy zamieszczone przez niego w Serwisie Internetowym niezależnie od ich nazwy, w tym ogłoszenia mające za przedmiot zaproszenie do zawarcia umowy najmu lub wizytówkę jego firmy zamieszczone przez niego w Serwisie Internetowym. Ogłoszenia w Serwisie Internetowym mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
 7. ZAPYTANIE – Ogłoszenie Użytkownika zamieszczone przez niego w Serwisie Internetowym za pomocą formularza zapytania i mające za przedmiot poszukiwane przez Użytkownika Lokum.
 8. OFERTA – Ogłoszenie Wynajmującego dopasowane do Zapytania Użytkownika mające za przedmiot zaproszenie do zawarcia umowy najmu Lokum przesłane Użytkownikowi w odpowiedzi na jego Zapytanie.
 9. OCENA I KOMENTARZ – funkcjonalność Konta umożliwiająca Użytkownikom wystawienie oceny oraz komentarzy;
 10. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.)
 11. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
 12. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, RENTIV.COM – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym http://rentiv.com.
 13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
 14. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych dostępnych w Rentiv.com.
 15. UŻYTKOWNIK – Usługobiorca poszukający określonego przez niego Lokum za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
 16. WYNAJMUJĄCY – Usługobiorca oferujący Lokum za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
 17. USŁUGODAWCA – Rentiv Błażej Olejnik z siedzibą w Bełchatowie, adres poczty elektronicznej kontakt@rentiv.com.
 18. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).


§3. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z RENTIV.COM

 1. Rentiv.com powstał aby ułatwić Usługobiorcom poprzez system Zapytań i Ofert zamieszczanie, przeglądanie i wyszukiwanie Ogłoszeń najmu Lokum.
 2. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.
 3. Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych:
  1. Konto,
  2. Newsletter
 4. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie oraz na stronie Serwisu Internetowego.
 5. Usługodawca obowiązany jest świadczyć Usługi Elektroniczne bez wad.
 6. Ogłoszenia (w tym także Zapytania i Oferty) w Serwisie Internetowym mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Celem zawarcia umowy najmu Lokum będącego przedmiotem Ogłoszenia niezbędny jest każdorazowo kontakt Usługobiorców już poza Serwisem Internetowym i ustalenie szczegółów przez zainteresowane strony oraz podjęcie decyzji w zakresie zawarcia umowy najmu Lokum. Właściciel Serwisu Internetowego nie jest autorem Ogłoszeń zamieszczanych w Serwisie Internetowym przez jego Usługobiorców. Serwis Internetowy nie umożliwia także jego Usługobiorcom zawarcia za jego pośrednictwem umowy najmu Lokum będącego przedmiotem Ogłoszenia.
 7. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 8. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 9.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 9. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.§4. KONTO W SERWISIE INTERNETOWYM

 1. Konto jest główną Usługą Elektroniczną dostępną w Serwisie Internetowym. Konto jest przeznaczone dla Usługobiorców, zarówno dla Użytkowników, jak i Wynajmujących. Utworzenie Konta pozwala na korzystanie z jego funkcjonalności, w szczególności pozwala na składanie Zapytań oraz Ofert, Ocen i Komentarzy oraz prowadzenie komunikacji za pomocą wewnętrznego systemu wiadomości.
 2. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu formularza rejestracji, (2) kliknięciu pola akcji oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany na podany adres poczty elektronicznej. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: login Usługobiorcy, adres poczty elektronicznej oraz hasło. Konto może zostać utworzone przed umieszczeniem Ogłoszenia, jak również z chwilą jego dodawania. Konto może zostać utworzone także przy wykorzystaniu konta Usługobiorcy w serwisach internetowych facebook.com – w tym wypadku Usługobiorca obowiązany jest do wybrania odpowiedniej opcji w formularzu rejestracji i podania danych do logowania w powyższym serwisie.
 3. Utworzenie i korzystanie z Konta, w tym zamieszczenie Ogłoszenia jest nieodpłatne, z zastrzeżeniem wybranych odpłatnych funkcjonalności Konta. W przypadku odpłatnych funkcjonalności Konta korzystanie z nich wymaga uiszczenia przez Usługobiorcę opłaty zgodnie z Cennikiem. Odpłatne funkcjonalności Konta, które są dostępne dopiero po uiszczeniu opłaty wskazane są w Cenniku oraz na stronie Serwisu Internetowego przed skorzystaniem z odpłatnych funkcjonalności Konta.

a. Wysokość opłat oraz jej rodzaje są wskazane w Cenniku oraz każdorazowo na stronie Serwisu Internetowego przed skorzystaniem z odpłatnych funkcjonalności Konta.

b. Dostęp do odpłatnych funkcjonalności Konta możliwy jest po dokonaniu opłaty przez Usługobiorcę. Dostęp do odpłatnych funkcjonalności aktywowany jest przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 48 godzin od momentu zaksięgowania płatności. Usługobiorca jest obowiązany dokonać płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni.

c. Usługodawca udostępnia następujące sposoby płatności – płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu Dotpay.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą za pośrednictwem tego serwisu prowadzi spółka DOTPAY S.A. z  siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych, kapitale wpłaconym 4.000.000,00 złotych.

4. Usługobiorca ma możliwość wystawienia Komentarza i Oceny innemu Usługobiorcy w sytuacji podjęcia z nim jakiegokolwiek kontaktu (np. wysłania wiadomości prywatnej) za pomocą Serwisu Internetowego, o której to możliwości Usługobiorca jest poinformowany poprzez wiadomość wysłaną drogą poczty elektronicznej. Adresat komentarza i oceny jest uprawniony do złożenia odpowiedzi. Komentarze, Oceny jak i odpowiedzi na nie są widoczne dla wszystkich Usługobiorców na profilu Usługobiorcy, będącego adresatem Komentarza i Oceny.


§5. NEWSLETTER W SERWISIE INTERNETOWYM

 1. Korzystanie z Newslettera jest nieodpłatne i nie wymaga utworzenia Konta.
 2. Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w zakładce ‚Newsletter’ widocznej na stronie Serwisu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera, i kliknięciu pola akcji.
 3. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) oraz usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez skorzystanie z odpowiedniej opcji dostępnej odpowiednio w wiadomości otrzymywanej w ramach Newslletera lub Konta lub poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@rentiv.com lub pisemnie na adres: ul. Grabowa 61, 97-400 Bełchatów.§6. WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGŁOSZENIA

 1. W ramach Serwisu Internetowego dostępne są trzy główne rodzaje Ogłoszeń: Zapytania Użytkowników, Oferty Wynajmujących oraz wizytówki Usługobiorców.
 2. Usługobiorca zamieszczający Ogłoszenie obowiązany jest zamieszczać w Serwisie Internetowym jedynie informacje prawdziwe, rzetelne i nie wprowadzające w błąd.
 3. Usługobiorca zamieszczający Ogłoszenie obowiązany jest do zamieszczenia zgodnych ze stanem faktycznym, jasnych, zrozumiałych, rzetelnych i niewprowadzających w błąd informacji dotyczących przedmiotu i warunków Ogłoszenia. Zamieszczenie Ogłoszenia nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub praw osób trzecich. Ogłoszenie powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar Usługobiorcy. Ogłoszenie, jego przedmiot i treść powinny być zgodne z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze w szczególności poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Załącznik numer 1 do Regulaminu wymienia przedmioty i usługi, które nie mogą być przedmiotem Ogłoszenia w ramach Serwisu internetowego lub w stosunku, do których wprowadza się stosowne ograniczenia, co nie narusza przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w zakresie w jakim te przepisy wprowadzają dodatkowe ograniczenia lub zakazy.
 4. Usługobiorca obowiązany jest do zamieszczenia Ogłoszenia w odpowiedniej kategorii dla danego rodzaju Ogłoszeń oraz w języku polskim. Usługobiorca obowiązany jest do niezamieszczania w jednym czasie więcej niż jednego Ogłoszenia dotyczącego tego samego przedmiotu.
 5. Usługobiorca obowiązany jest do nie zamieszczania w ramach Ogłoszenia (w tym także poprzez zdjęcia) treści bezprawnych oraz treści o charakterze reklamowym, ogłoszeniowym lub informacji handlowych zachęcających do korzystania z serwisów, stron oraz aplikacji konkurencyjnych wobec Serwisu Internetowego, w tym także adresów stron internetowych, nazw oraz logo takich Serwisów Internetowych.
 6. Zamieszczenia Zapytania przez Użytkownika:

a. Zamieszczenie Zapytania możliwe jest poprzez skorzystanie z formularza zapytania dostępnego na stronie Serwisu Internetowego – jego wypełnienie możliwe jest po zalogowaniu się na swoje Konto w Serwisie. Zamieszczenie Zapytania wymaga podania przez Użytkownika danych wskazanych w formularzu zapytania jako obowiązkowe i kliknięcia pola akcji – z tą chwilą Zapytanie zostaje zamieszczone w Serwisie Internetowym. Zapytanie będzie również zweryfikowane przez Usługodawcę w celu sprawdzenia , czy Zapytanie dotyczy najmu Lokum.

b.Użytkownik w formularzu zapytania ma możliwość podania także innych danych oznaczonych jako fakultatywne, które lepiej scharakteryzują jego Zapytanie.

c. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili usunięcia swojego Zapytania z Serwisu Internetowego.

d. Zamieszczone przez Użytkownika Zapytanie widoczne jest w Serwisie Internetowym dla wszystkich Usługobiorców.

7. Dodanie Oferty do Zapytania przez Wynajmującego:

a. Wynajmujący ma możliwość dodania oferty do wszystkich Zapytań Użytkowników w Serwisie Internetowym.

b. Wynajmujący może złożyć Ofertę do Zapytania Użytkownika wybierając dostępne dla niego Zapytanie Użytkownika, (1)klikając pole akcji „Złóż ofertę” , (2)następnie wybierając z wyświetlonej listy swoich obiektów te które chce złożyć w ofercie, (3)ustala cenę i zatwierdza klikając w pole akcji – z tą chwilą Oferta zostaje wysłana do danego Użytkownika na jego adres mailowy podany w Serwisie Internetowym.

c. Dodana Oferta jest widoczna tylko dla Użytkownika na którego adres email została wysłana.

8. Dodanie swoich Lokum przez Wynajmującego: W ramach Konta Usługobiorca ma możliwość dodania swoich Lokum poprzez skorzystanie z formularza obiektu (+Dodaj lokum) dostępnego na stronie Serwisu Internetowego – jego wypełnienie możliwe jest po zalogowaniu się na swoje Konto w Serwisie. Dodanie Lokum wymaga podania przez Wynajmującego danych wskazanych w formularzu obiektu jako obowiązkowe i kliknięcia pola akcji – z tą chwilą Obiekt zostaje dodany w Serwisie Internetowym w ramach Konta Wynajmującego. Wynajmujący w formularzu obiektu ma możliwość podania także innych danych oznaczonych jako fakultatywne, w tym także zdjęć, które lepiej scharakteryzują Lokum Wynajmującego.

a. Dodane Lokum przez Wynajmującego są widoczne dla innych Usługobiorców w Serwisie Internetowym. Dane Lokum, które Wynajmujący dodał w ramach Oferty do Zapytania Użytkownika, widoczne jest także dla tego Użytkownika.

b. Dodanie Lokum przez Wynajmującego ułatwia mu otrzymywanie informacji o Zapytaniach Użytkowników w Serwisie Internetowym, w ramach których zostały wskazane kryteria właściwie dla Lokum posiadanego przez Wynajmującego.

9. Dodanie indywidualnej oferty cenowej przez Wynajmującego: W ramach Konta Wynajmujący, w odpowiedzi na Zapytanie Użytkownika, może złożyć indywidualną ofertę cenową Lokum, która zostanie przesłana Użytkownikowi za pośrednictwem Serwisu Internetowego drogą poczty elektronicznej.

a. Indywidualna oferta cenowa jest dostosowana przez Wynajmującego wyłącznie do konkretnego Zapytania Użytkownika;

b. Indywidualnej oferty cenowej nie widzą pozostali Usługobiorcy;

c. Użytkownik, zapoznając się z treścią indywidualnej oferty cenowej przesłanej drogą poczty elektronicznej, poprzez zamieszczony w niej odnośnik, może zapoznać się z Ofertą Wynajmującego pod wskazanym w linku adresem strony internetowej;

10. Zamieszczenie wizytówki Usługobiorcy możliwe jest z poziomu Konta Użytkownika w zakładce „Profil użytkownika” poprzez skorzystanie z dostępnego tam formularza. Zamieszczenie wizytówki wymaga podania przez Usługobiorcy danych wskazanych w formularzu jako obowiązkowe i kliknięcia pola akcji – z tą chwilą wizytówka zostaje zamieszczona lub zaktualizowana w Serwisie Internetowym.

11. Zapytanie Użytkownika lub Oferta Wynajmującego może zostać dodatkowo wyróżniona przez niego na zasadach wskazanych w pkt. 4 ust. 4 Regulaminu. Przejście do zakupu dodatkowego wyróżnienia możliwe jest na stronie po zamieszczeniu Ogłoszenia oraz później poprzez kliknięcie pola dotyczącego promowania przy danym Ogłoszeniu (widoczne po zalogowaniu się na swoje Konto i przejściu na wybrane Ogłoszenie).

12. Użytkownik ma możliwość zgłoszenia nadużycia w sytuacji zauważenia nieprawidłowości występujących w ogłoszeniu, w szczególności odnoszących się do podania nieprawdziwych danych i zamieszczania informacji, które nie mogą być przedmiotem ogłoszenia. Wskutek zgłoszenia nadużycia Użytkownik powiadamia Usługodawcę o istniejących naruszeniach.

13. W przypadku dopasowania kryteriów Zapytania Użytkownika z Ofertami Wynajmującego, Serwis Internetowy poinformuje o tym fakcie każdą ze stron poprzez wysłanie wiadomości drogą poczty elektronicznej.§7. KONTAKT Z RENTIV.COM

 1. Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość Usługobiorcy z Usługodawcą jest poczta elektroniczna (e-mail: kontakt@rentiv.com) oraz poczta tradycyjna (Rentiv Błażej Olejnik, ul. Grabowa 61, 97-400 Bełchatów), za pośrednictwem których można wymieniać z nami informacje dotyczące korzystania z Rentiv.com. Usługobiorcy mogą kontaktować się z nami także na inne dopuszczalne prawem sposoby.§8. REKLAMACJE DOTYCZĄCE RENTIV.COM

 1. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego mogą Państwo złożyć na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: kontakt@rentiv.com lub pisemnie na adres: Rentiv Błażej Olejnik, ul. Grabowa 61, 97-400 Bełchatów.
 2. Zalecamy podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) Państwa roszczenie; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 3. Ustosunkujemy się do Państwa reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. W przypadku konsumentów brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że Usługodawca uznał reklamację za uzasadnioną.§9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów (1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Z zastrzeżeniem pkt. 9 ust. 2 regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 4. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: Rentiv Błażej Olejnik, ul. Grabowa 61, 97-400 Bełchatów lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@rentiv.com .
 5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której Usługodawca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, albo (2) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy. Dla pozostałych umów bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.§10. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Klientów będących konsumentami.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.§11. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE FIRM

 1. Niniejszy punkt regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców niebędących konsumentami.
 2. Usługodawca jest uprawniony do usunięcia treści zamieszczonych przez Usługobiorcę niebędącego konsumentem w Serwisie Internetowym, jeżeli uzna je za niezgodne z tematyką Serwisu Internetowego, nieprawdziwe, nierzetelne, nieobyczajne, obraźliwe lub naruszające prawa osób trzecich.
 3. Rezygnacja Usługobiorcy niebędącego konsumentem z korzystania z odpłatnych funkcjonalności Serwisu Internetowego w trakcie ich trwania nie uprawnia go do zwrotu opłaty za pozostały okres ich trwania.
 4. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej z Usługobiorcą niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Usługobiorcy niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.
 5. Usługodawca może wypowiedzieć Usługobiorcy niebędącemu konsumentem umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie takiemu Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
 6. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Usługobiorcę niebędącego konsumentem. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m.in. do zażądania od Usługobiorcy niebędącego konsumentem przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim Usługodawca uprawniony jest zawieszenia Konta Usługobiorcy niebędącego konsumentem na czas trwania weryfikacji.
 7. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości ostatnio zapłaconej opłaty za korzystanie z Serwisu Internetowego, a w przypadku jej braku do wysokości 1.000,00 (jeden tysiąc) zł. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy niebędącego konsumentem tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.
 8. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy niebędącego konsumentem odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania siły wyższej lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy.§12. PRAWA AUTORSKIE

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
 2. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.§13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Rentiv.com zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 2. Zmiana Regulaminu – Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; dodania nowych Usług Elektronicznych – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt.


Zapraszamy do współpracy,
Zespół Rentiv.comZAŁĄCZNIK NUMER 1 DO REGULAMINU – OGRANICZENIA PRZEDMIOTU OGŁOSZEŃ W SERWISIE INTERNETOWYM

Niniejszy załącznik do Regulaminu Serwisu Internetowego wymienia przedmioty i usługi, które nie mogą być przedmiotem Ogłoszenia w ramach Serwisu internetowego lub w stosunku, do których wprowadza się stosowne ograniczenia, co nie narusza przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w zakresie w jakim te przepisy wprowadzają dodatkowe ograniczenia lub zakazy.

Przedmiotem Ogłoszenia w Serwisie Internetowym nie mogą być:
• przedmioty, usługi lub zdjęcia (także w postaci cyfrowej) zawierające treści erotyczne lub pornograficzne, szczególnie treści pornograficzne z udziałem osób w wieku poniżej 15 lat, związane z użyciem przemocy lub z udziałem zwierząt;
•Przedmioty lub zdjęcia (także w postaci cyfrowej) zawierające treści nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość;
• Substancje psychotropowe i środki odurzające, w szczególności narkotyki, dopalacze, a także inne substancje, które przeznaczone są do stosowania jako środki zastępcze, niezależnie od tego, czy posiadanie i obrót takimi substancjami i środkami jest prawnie zakazany;
• Przedmioty, utwory, treści lub programy naruszające prawa autorskie lub prawa własności intelektualnej osób trzecich;
• Materiały wybuchowe i pirotechniczne (np. fajerwerki, kapiszony, świece dymne);
• Napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe, a także tytoń nieprzetworzony;
• Udziały w spółkach, akcje, obligacje i inne papiery wartościowe, wierzytelności, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, polisy i produkty ubezpieczeniowe oraz wszelkie inne instrumenty finansowe oferowane jako forma inwestowania lub lokowania środków pieniężnych, z wyjątkiem papierów wartościowych w formie materialnej o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej. Zakaz obejmuje również kryptowaluty (np. bitcoin, litecoin, dogecoin itp.) oraz usługi i produkty z nimi związane;
• Produkty lecznicze wydawane z przepisu lekarza;
• Organy ludzkie lub zwierzęce;
• Żywe lub martwe okazy zwierząt (a także ich części lub produkty pochodne), należące do gatunków umieszczonych w aktualnie obowiązujących aneksach A – D do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunkowej dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi; • Broń i amunicja, której posiadanie lub obrót wymaga uzyskania odpowiedniego pozwolenia lub rejestracji oraz miotacze gazu, w tym gazu pieprzowego, niezależnie od tego, czy ich posiadanie lub obrót jest ograniczony przepisami prawa;
• Psy i koty, wprowadzane do obrotu poza miejscami ich chowu lub hodowli oraz zwierzęta nie posiadające rodowodu lub metryki.


ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO REGULAMINU – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:
RENTIV BŁAŻEJ OLEJNIK
ul. Grabowa 61, 97-400 Bełchatów
kontakt@rentiv.com


– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data


(*) Niepotrzebne skreślić.

Pobierz załącznik 2